Frieze Art Fair 2007

October 11 - 14, 2007

Feng Zhengjie
Ham Jin
Michael Joo
Lee Bul
Liu Wei
Moon Beom
Stephen Prina
Zhao Gang